• Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)

Statuten

 1. 1. De vereniging draagt de naam: WESTFRIESE WINDMOLENCOÖPERATIE U.A.
 2. Zij is gevestigd te Grootebroek, gemeente Stede Broec.
 3. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, en het op milieu vriendelijke wijze produceren van energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. Het oprichten en in werking houden van een of meer windmolens.
  b. Het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen.
 1. Als lid van de vereniging kunnen toetreden meerderjarige personen en rechtspersonen.
 2. Het bestuur beslist binnen drie maanden nadat zij een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen over de al dan niet toelating als lid.
 3. De toelating als lid wordt door het bestuur schriftelijk bevestigd onder opgave van het nummer waaronder het lid is ingeschreven in het door het bestuur te houden ledenregister.
  Nadat het lid voor de eerste maal de jaarlijkse bijdrage heeft betaald ontvangt het lid een boekje, bevattende het bewijs van lidmaatschap, de statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. Bij niet toelating wordt dit schriftelijk door het bestuur aan de aanvrager medegedeeld en is het bestuur verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering haar bezwaren tegen toelating kenbaar te maken. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating van de aanvrager besluiten , welk besluit dient te worden genomen bij schriftelijke stemming.
 5. Ieder lid betaalt een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Indien het lidmaatschap ingaat drie maanden of minder voor het einde van het verenigingsjaar, dan is voor het daarop volgende verenigingsjaar geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

1. Leden kunnen een lening aan de vereniging verstrekken ter financiering van de oprichting en het in werking houden van een of meer windmolens, zulks tegen door de algemene vergadering vast te stellen voorwaarden en bepalingen.

Elke aansprakelijkheid van de leden of oud leden voor een tekort van de vereniging is uitgesloten.

De vereniging kan het batig saldo van de exploitatie van een windmolen geheel of gedeeltelijk reserveren dan wel geheel of gedeeltelijk uitkeren aan die leden, die een lening ten behoeve van de windmolen verstrekt hebben, volgens door de algemene vergadering vast te stellen regels. De algemene vergadering kan aan het batig saldo ook een andere bestemming geven.

 1. 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. Door de dood van het lid.
  b. Door schriftelijke opzegging door het lid.
  c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer de windmolens niet gebouwd zullen worden, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de verenging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  e. Dit lidnummer is niet aanwezig in de statuten.
  f. Door ontbinding van het lid-rechtspersoon.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, krachtens een besluit van de algemene vergadering.
 3. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Ontzetting van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 6. Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid door het bestuur ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis gesteld. Van dit besluit staat het betrokken lid binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst, met dien verstande dat hij bevoegd is de behandeling van het beroep in de algemene vergadering bij te wonen en dan ook het woord te voeren waarbij hij het recht heeft zich door één of meer personen te doen bijstaan.
 7. Indien het lidmaatschap is geëindigd heeft het gewezen lid jegens de vereniging geen andere rechten dan op terugbetaling van de eventuele lening als bedoeld in artikel 5.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur hiervan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging beëindigd worden.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het in de algemene vergadering uitbrengen van tenminste een/tiende gedeelte van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door leden moet vóór aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend worden.
  Indien er sprake is van een bestuursverkiezing, dienen de aftredende bestuursleden en de door het bestuur gestelde kandidaten te worden genoemd, alsmede de datum tot wanneer kandidaten kunnen worden voorgedragen door de leden van de vereniging. Als het een periodieke verkiezing betreft, zoals bij de jaarvergadering, dient het rooster van aftreden te worden bijgevoegd.
  Uiterlijk zeven dagen vóórdat de vergadering zal plaatsvinden, wordt de definitieve agenda aan de leden verstrekt.
  Er ogen op zowel de voorlopige als de definitieve agenda geen andere kandidaten voorkomen dan die, welke zich hebben bereid verklaard een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
 3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakt voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een bij huishoudelijk reglement geregeld rooster van aftreding. De afgetredenen zijn herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  b. door bedanken
 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en, na goedkeuring door het bestuur, ondertekend.
 3. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
  Nieuw gekozen bestuursleden aanvaarden hun funktie terstond na afloop van de vergadering waarin zij worden gekozen.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter – of bij ontstentenis of verhindering van deze, de plaatsvervangend voorzitter – en een lid van het bestuur.
 1. Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  Het bestuur laat zich bij het opstellen van de rekening bijstaan door een deskundige. Is deze deskundige geen registeraccountant, dan behoeft zijn benoeming de goedkeuring van de algemene vergadering.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste tien jaar lang te bewaren.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde en moeten door het bestuur op de agenda worden vermeld:
  a. De notulen van de vorige vergadering;
  b. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  c. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  d. Voorziening in eventuele vakatures;
  e. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg gegeven wordt, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of weekblad.
 5. De agenda’s van de algemene vergadering worden door het bestuur vastgesteld met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij de oproep tot de algemene vergadering geschiedt conform lid 4, tweede volzin van dit artikel, in welk geval de agenda wordt vastgesteld door de aldaar genoemde verzoekers.
  Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd s is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in een algemene vergadering, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.
  Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen vóór de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan de leden.
  Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
  Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen zal het punt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 6 inzake de behandeling van een beroep.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Het aantal stemmen per lid wordt als volgt bepaald:
  a. Ieder lid dat niet geschorst is heeft tenminste een stem.
  b. Van elk niet geschorst lid wordt het aantal stemmen verhoogd met het aantal gehele verenigingsjaren lidmaatschap van het betreffende lid. Voor het vaststellen van het aantal stemmen worden alleen de lidmaatschapsjaren gedurende de laatste tien verenigingsjaren geteld.
  Onderbroken lidmaatschapsjaren worden voor het vaststellen van het aantal stemmen niet meegeteld.
 4. Een lid kan zijn stem(men) door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze ook niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en, na goedkeuring door het bestuur, ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Alle stemmingen over personen gescheiden schriftelijk, alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat indien bij een schriftelijke stemming door het grote aantal blanco stemmen of bij een mondelinge stemming door het grote aantal onthoudingen, het aantal van de in meerderheid op een kandidaat of een voorstel uitgebrachte geldige stemmen minder bedraagt dan de helft van het aantal van de uitgebrachte stemmen, die kandidaat of dat voorstel geacht wordt niet te zijn gekozen respectievelijk aangenomen.
 6. In een dergelijk geval dient binnen dertig dagen een nieuwe vergadering te worden belegd waar de betreffende agendapunten opnieuw aan de orde worden gesteld en in stemming gebracht. Bij de stemming over de aldus voor de tweede maal geagendeerde verkiezingen en/of voorstellen is het hiervoor in lid 4 vanaf “met dien verstande” bepaalde niet van toepassing.
 7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen personen plaats.
  Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
 8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 11. Onder de in het vorige lid begrepen onderwerpen is tevens begrepen het besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging en derhalve is het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2 en 3 en artikel 21 lid 1 niet van toepassing.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk via het verenigingsblad of convocatie volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3.
  De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Deze termijn bedraagt ten minste veertien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging voor de eerste maal aan de orde komt.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 2.
 3. Het tijdstip, de plaats en de agenda worden vastgesteld door het bestuur.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering aangebracht worden dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.