• Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)

Reglement voor het afsluiten van leningen aan de Westfriese Windmolencoöperatie U.A.

Reglement voor het afsluiten van leningen aan de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. ten behoeve van de financiering van Windpark Westfrisia.

In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:

Vereniging:
De Westfriese Windmolencoöperatie U.A.

Windpark Westfrisia: 
Het windpark wat aangelegd wordt ten noorden van de Westfrisiaweg in de gemeente Medemblik, tussen de Rijweg en de Noorderboekert

Bestuur:
Het bestuur van de vereniging

Algemene vergadering:
De algemene vergadering van de vereniging zoals deze statutair voorgeschreven is

Verenigingsjaar:
Het verenigingsjaar van de vereniging zoals in de statuten vastgelegd (1 juli t/m 30 juni)

Lening:
Een risicodragende lening die door de vereniging gebruikt zal worden ter financiering van Windpark Westfrisia

Aanbieder:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een lening met de vereniging wil afsluiten

Omwonende:
Een aanbieder waarvan het woonhuis of het vestigingsadres zich binnen 1500 meter afstand van het hart van een van de windturbines van Windpark Westfrisia bevindt

Investering
Het bedrag wat de vereniging in Windpark Westfrisia moet investeren. Dit bedrag bestaat uit een percentage van de totale bouwkosten van Windpark Westfrisia plus 50.000 euro

Website
www.wfr-wind.nl

 1. Een lening kan afgesloten worden door natuurlijke personen en door rechtspersonen die lid zijn van de vereniging of zich aangemeld hebben als lid.
 2. De lening zal alleen gebruikt worden voor het financieren van Windpark Westfrisia in Zwaagdijk.
 3. Aanbieder geeft aan het bestuur te kennen een lening te willen afsluiten onder vermelding van het bedrag van de lening, de naam, het postadres, het emailadres en het bankrekeningnummer van aanbieder via het formulier op de website.
 4. Elke aanbieder mag één lening aanbieden.
 5. Het bedrag van de lening zal 500 euro of een veelvoud daarvan zijn.
 6. Aanbieders worden ingedeeld in 3 groepen:
  A. Omwonenden
  B. Leden van de vereniging die vóór 1 juli 2017 aangemeld zijn als lid en die niet in groep A vallen
  C. Overige aanbieders
 7. De vereniging garandeert 4 % rente op de lening voor aanbieders in groep C. De rente vooraanbieders in groep B is 1 % hoger dan de rente voor aanbieders in groep C. De rente voor aanbieders in groep A is 2 % hoger dan de rente voor aanbieders in groep C.
 8. Op 1 juli 2018 bepaalt het bestuur hoe hoog het totale bedrag van de aangeboden leningen is. Als het totale bedrag lager is dan de investering dan worden alle aangeboden leningen geaccepteerd. Het bestuur vermeldt op de website een nieuwe datum waarop opnieuw het totaal van de aangeboden leningen bepaald wordt. Als het totale bedrag hoger is dan de investering dan zal het bestuur een maximum bedrag instellen voor elke groep aanbieders voor leningen die nog niet geaccepteerd zijn, zodat het totale bedrag van de leningen gelijk is aan de investering. Hierbij geldt het volgende: – Als op één adres leningen aangeboden worden die in meer dan één groep vallen dan worden de aanbieders op dat adres tot de groep gerekend die voor de aanbieders het meest gunstig is – Het totale bedrag van meerdere leningen op hetzelfde adres mag niet hoger zijn dan het maximum bedrag voor de groep waaronder de aanbieders gerekend worden – Het maximum bedrag voor aanbieders in groep B is 2 maal zo hoog als het bedrag voor aanbieders in groep C – Het maximum bedrag voor aanbieders in groep A is 4 maal zo hoog als het bedrag voor aanbieders in groep C De berekende maximum bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van 500 euro. Het bestuur laat aanbieder uiterlijk 1 week na het bepalen van het totale bedrag per email weten of de lening geaccepteerd is of niet, of dat een lening met een maximum bedrag geaccepteerd wordt.
 9. Aanbieder schrijft binnen 2 maanden na de acceptatie door het bestuur het bedrag van de lening over op bankrekening NL20 TRIO 0198 0097 55 t.n.v. Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Aanbieder gaat hierdoor akkoord met alle voorwaarden die in dit reglement genoemd worden.
 10. Als het bedrag van de lening niet binnen 2 maanden na de acceptatie door het bestuur op de bankrekening ontvangen is dan vervalt de acceptatie van de lening.
 11. Rente en aflossing van de lening zullen overgeschreven worden naar het rekeningnummer wat bij aanbieding van de lening opgegeven is. Wijziging van dit rekeningnummer kan alleen schriftelijk gedaan worden, geadresseerd aan het secretariaat van de vereniging.
 12. Leden die volgens dit reglement een lening hebben verstrekt zijn vrijgesteld van de betaling van contributie aan de vereniging.
 13. De vereniging schrijft per de laatste dag van het verenigingsjaar rente op de lening bij. De hoogte van deze rente zal binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar door de algemene vergadering vastgesteld worden. De rente zal binnen 4 maanden na afloop van het verenigingsjaar uitbetaald worden.
 14. Tijdens het eerste verenigingsjaar waarin de lening ter beschikking van de vereniging heeft gestaan zal de rente berekend worden over het aantal dagen dat de lening ter beschikking van de vereniging heeft gestaan. Per dag wordt 1/365e deel van de rente op jaarbasis gerekend.
 15. Over de periode tussen de laatste dag van het verenigingsjaar en de datum waarop de rente en aflossing uitbetaald worden zal geen rente over de verschuldigde rente en aflossing berekend worden.
 16. Jaarlijks wordt 6,7 % van de lening afgelost, op dezelfde dag waarop de rente uitbetaald wordt.
 17. De eerste aflossing vindt plaats in het jaar 2019.
 18. Als overschrijven van de rente en aflossing niet uitgevoerd kan worden (bijvoorbeeld omdat
  het rekeningnummer van het lid opgeheven is) dan zal het bestuur contact opnemen met het lid. Als het niet lukt contact op te nemen met het lid dan blijven rente en aflossing op de bankrekening van de vereniging staan. Over niet overgeschreven rente en aflossing is de vereniging geen rente verschuldigd. Bedragen die in het jaar 2035 niet overgeschreven zijn vervallen aan de vereniging.
 19. De vereniging houdt een financiële reserve aan die net zo groot is als het totale bedrag van alle toekomstige aflossingen van de leningen.
 20. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging verplicht de vereniging niet tot het vervroegd aflossen van de lening.
 21. Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten de lening sneller af te lossen als bedoeld onder punt 16, als de financiële positie van de vereniging daarbij niet in gevaar komt, dit ter beoordeling van het bestuur.
 22. De algemene vergadering kan ten alle tijde besluiten de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen.
 23. De vereniging verstrekt binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een overzicht van de administratie van de leningen van het lid. Op verzoek van het lid verstrekt de vereniging eventueel éénmaal per jaar nogmaals hetzelfde overzicht.
 24. Correspondentie over deze overeenkomst vindt per email plaats tenzij het lid aangeeft geen correspondentie per email te wensen.
 25. In zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bestuur.