Westfriese Windmolen

>

Coöperatie

7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen personen plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij n persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan n persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
11. Onder de in het vorige lid begrepen onderwerpen is tevens begrepen het besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging en derhalve is het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2 en 3 en artikel 21 lid 1 niet van toepassing.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk via het verenigingsblad of convocatie volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Deze termijn bedraagt ten minste veertien dagen indien een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging voor de eerste maal aan de orde komt.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 2.
3. Het tijdstip, de plaats en de agenda worden vastgesteld door het bestuur.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering aangebracht worden dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.