Westfriese Windmolen

>

Coöperatie

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg gegeven wordt, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of weekblad.
5. De agenda's van de algemene vergadering worden door het bestuur vastgesteld met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij de oproep tot de algemene vergadering geschiedt conform lid 4, tweede volzin van dit artikel, in welk geval de agenda wordt vastgesteld door de aldaar genoemde verzoekers.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd s is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in een algemene vergadering, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen vr de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.
Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen vóór de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan de leden.
Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen zal het punt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 16.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 6 inzake de behandeling van een beroep.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Het aantal stemmen per lid wordt als volgt bepaald:
a. Ieder lid dat niet geschorst is heeft tenminste een stem.
b. Van elk niet geschorst lid wordt het aantal stemmen verhoogd met het aantal gehele verenigingsjaren lidmaatschap van het betreffende lid. Voor het vaststellen van het aantal stemmen worden alleen de lidmaatschapsjaren gedurende de laatste tien verenigingsjaren geteld.
Onderbroken lidmaatschapsjaren worden voor het vaststellen van het aantal stemmen niet meegeteld.
4. Een lid kan zijn stem(men) door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

<