Westfriese Windmolen

>

Coöperatie

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEGUNSTIGERS
Artikel 9.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging beëindigd worden.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het in de algemene vergadering uitbrengen van tenminste een/tiende gedeelte van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door leden moet vóór aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend worden.
Indien er sprake is van een bestuursverkiezing, dienen de aftredende bestuursleden en de door het bestuur gestelde kandidaten te worden genoemd, alsmede de datum tot wanneer kandidaten kunnen worden voorgedragen door de leden van de vereniging. Als het een periodieke verkiezing betreft, zoals bij de jaarvergadering, dient het rooster van aftreden te worden bijgevoegd.
Uiterlijk zeven dagen vóórdat de vergadering zal plaatsvinden, wordt de definitieve agenda aan de leden verstrekt.
Er ogen op zowel de voorlopige als de definitieve agenda geen andere kandidaten voorkomen dan die, welke zich hebben bereid verklaard een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakt voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.