x

Westfriese Windmolen

>

Coöperatie

4. Bij niet toelating wordt dit schriftelijk door het bestuur aan de aanvrager medegedeeld en is het bestuur verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering haar bezwaren tegen toelating kenbaar te maken. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating van de aanvrager besluiten , welk besluit dient te worden genomen bij schriftelijke stemming.
5. Ieder lid betaalt een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Indien het lidmaatschap ingaat drie maanden of minder voor het einde van het verenigingsjaar, dan is voor het daarop volgende verenigingsjaar geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

BEGUNSTIGERS
Artikel 4.

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

LENINGEN
Artikel 5.

1. Leden kunnen een lening aan de vereniging verstrekken ter financiering van de oprichting en het in werking houden van een of meer windmolens, zulks tegen door de algemene vergadering vast te stellen voorwaarden en bepalingen.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6.

Elke aansprakelijkheid van de leden of oud leden voor een tekort van de vereniging is uitgesloten.

BATIG SALDO
Artikel 7.

De vereniging kan het batig saldo van de exploitatie van een windmolen geheel of gedeeltelijk reserveren dan wel geheel of gedeeltelijk uitkeren aan die leden, die een lening ten behoeve van de windmolen verstrekt hebben, volgens door de algemene vergadering vast te stellen regels. De algemene vergadering kan aan het batig saldo ook een andere bestemming geven.